Følg Oslo lufthavn

Oslo Lufthavn tilbyr som verdens første internasjonale storflyplass jet biodrivstoff til alle flyselskap.

Pressemelding   •   jan 22, 2016 12:10 CET

Jet biodrivstoff tilbys fra 22. januar 2016 alle flyselskap som fyller drivstoff på Oslo Lufthavn. Flyplassen er den første i verden som gjør dette gjennom det sentrale drivstoffanlegget.

Air BP er leverandør av biodrivstoffet og Lufthansa Group, SAS og KLM har allerede inngått avtaler om kjøp.

- 22. januar er en merkedag for internasjonal luftfart. Oslo Lufthavn er nå verdens første internasjonale storflyplass med faste leveranser av jet biodrivstoff, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avinor og Air BP har tro på at dette vil være starten på en utvikling i retning av å gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant over hele verden. Air BP har foreløpig inngått avtale om en leveranse på 1,25 millioner liter til Oslo Lufthavn. Målet er å øke andelen gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn. Air BP har ambisjoner om å bli et foregangsselskap på biodrivstoff til luftfartsindustrien og samarbeidet med Avinor ses på som et viktig steg på veien.

- Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Jeg er glad for at også luftfarten ønsker å ta del i denne omstillingen, som Avinor og Air BP viser gjennom sitt initiativ, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen. - Biodrivstoff er ett av få alternativer per i dag for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten vesentlig, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på bærekraftig vis, understreker han.

Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen sier: - Vi er svært glade for å kunne tilby jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn. Dette er i tråd med Avinors og luftfartens klimamål. Vi håper dette vil inspirere andre lufthavner til å gjøre det samme, slik at vi sammen kan arbeide fram mot en klimanøytral luftfart.

- Dette er et viktig skritt for AirBP, og for luftfartsbransjen, sier administrerende direktør i Air BP, David Gilmour. - Det er første gang at biodrivstoff til luftfartsindustrien leveres gjennom de vanlige forsyningsmekanismene. Det er banebrytende, og det reduserer logistikk-kostnadene betraktelig. Vi ønsker å vise at det er relativt enkelt for lufthavner å bruke den eksisterende fysiske infrastrukturen til å fylle biodrivstoff. Vi tror dette vil øke interessen og etterspørselen, og bidra til en bærekraftig framtid for luftfartssektoren basert på biodrivstoff.

Lufthansa Group var først ute med å bekrefte at det ville delta i prosjektet. SAS og det nederlandske flyselskapet KLM, var også raskt ute med å signalisere at de ville være med på å betale ekstra for å sørge for at det blir tilbudt jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn. Det er håp om at flere flyselskap blir med etter hvert. De flyselskapene som deltar får tilgodesett dette med fritak for CO2-avgift for innenriks flygninger i Norge. Dessuten er biodrivstoff unntatt fra kvoteplikt i EUs kvotesystem. Biodrivstoff produseres i dag i små kvanta og er dyrere å produsere enn fossilt jetdrivstoff, men med økt etterspørsel vil prisene falle.

Avinors og Air BPs Initiativ er tråd med de klimamålene luftfartsindustrien har satt til seg selv: Klimanøytral vekst innen 2020 og halvering av utslippene innen 2050 i forhold til utslippene i 2005. EU har satt som mål at 3,5 prosent av alt flydrivstoff skal bestå av biodrivstoff innen 2020.

Air BP får den første leveransen av drop-in jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet Neste Porvoo via SkyNrg, en megler som har spesialisert seg på å skaffe og levere biodrivstoff. Det jet biodrivstoffet som nå leveres til Oslo Lufthavn produseres fra planten Camelina. 

SkyNrg har opprettet et bærekraftstyre med eksterne, frivillige organisasjoner som World Wildlife Fund som styremedlemmer. Biodrivstoffet er helt risikofritt, inneholder ikke palmeolje og fortrenger ikke matvareproduksjon. Det er helt trygt å bruke sertifisert biodrivstoff i fly, like trygt som fossilt drivstoff.

Air BP:

 • Air BP er BPs luftfartsdivisjon. Selskapet er en av verdens største leverandører av drivstoffprodukter og –tjenester til luftfarten. Hvert år leverer selskapet mer enn 30 milliarder liter flydrivstoff (jetparafin- og -bensin) til sine kunder verden over.
 • Air BP leverer drivstoff til over 6 000 flyginger hver dag – det er mer enn fire fly hvert minutt eller ett hvert 15. sekund. Selskapet har virksomhet på mer enn 700 steder rundt om i verden og i mer enn 50 forskjellige land. Selskapets kunder er alt fra private piloter til noen av verdens største flyselskaper.
 • For en fullstendig liste over Air BPs leveransesteder, se www.airbp.com/wheretofind


  Avinor:

 • Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, og har ansvar for de 46 statlige flyplassene. Oslo Lufthavn er navet i norsk flytrafikk.
 • I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.
 • Avinor er selvfinansiert. Flyplassvirksomheten drives som en enhet der flyplasser med overskudd bidrar til å finansiere de med underskudd.
 • Avinors målsetning er å redusere de totale klimagassutslippene konsernet selv kontrollerer, uavhengig av trafikkvekst, og være en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart.
 • De første flygingene med biojetdrivstoff i Norge ble gjennomført i november 2014.
 • Avinor har bevilget inntil 100 millioner kroner over en tiårsperiode (2013-2022) for tiltak og prosjekter som kan bidra til å realisere norsk biodrivstoffproduksjon.
 • Sammen med flyselskapene og NHO Luftfart har Avinor utredet mulighetene for å etablere storskala produksjon av biodrivstoff til luftfart, basert på biomasse fra norsk skog. Konklusjonen er at dette kan realiseres fra 2020–2025.
 • Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

  Vedlagte filer

  Word-dokument

  Kommentarer (0)

  Legg til kommentar

  Kommentar