Følg Oslo lufthavn

​Oppfordrer til innspill i reguleringsprosessen knyttet til tredje rullebane

Pressemelding   •   nov 15, 2017 08:17 CET

- Vi oppfordrer alle som har en oppfatning om tredje rullebane til å komme med sine innspill i den kommende reguleringsprosessen, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Basert på forventet trafikkutviklingen, vil det sannsynligvis være behov for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn rundt 2030. 28. mars mottok Avinor og Ullensaker kommune brev fra Samferdselsdepartementet der de ber om at arbeidet med planleggingen av en tredje rullebane på Oslo lufthavn videreføres, basert på østre alternativ.

Samferdselsdepartementet vil ta standpunkt til spørsmålet om bygging av den tredje rullebanen når det foreligger en konsesjonssøknad etter luftfartsloven.

Midlertidig bygge- og deleforbud
I påvente av ny kommuneplan har Ullensaker kommune vedtatt å sende varsel om et midlertidig bygge- og deleforbud for en rekke eiendommer som kan bli berørt av en tredje rullebane.

- En eventuell tredje rullebane vil kunne få betydelige konsekvenser for enkelte av våre naboer, og vi har forståelse for at et midlertidig byggeforbud kan være krevende for grunneiere som berøres. Likevel er vi positive til midlertidig forbud, fordi det er riktig å skape størst mulig forutsigbarhet for alle parter, og gi tid til utarbeidelse og politiske behandling av reguleringsplan for området, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo lufthavn.

For tidlig å si noe om hvordan eiendommene blir berørt
Det er for tidlig å si noe om hvordan enkelteiendommer vil bli berørt av en eventuell tredje rullebane. Det vil bli gjennomført en grundig planleggingsprosess hvor støykonsekvenser er et viktig element. Hasaas understreker at Avinor selvfølgelig vil følge de pålegg om avbøtende tiltak som kommer fra myndighetene.

- Arbeidet med reguleringsplan er en grundig prosess med blant annet konsekvensutredninger og høringer. Vi vil oppfordre alle som har innspill til reguleringen om å gi disse i denne prosessen, avslutter lufthavndirektøren.

Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning. Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar