Følg Oslo lufthavn

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Pressemelding   •   apr 24, 2018 08:15 CEST

​Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres (Foto: Avinor Oslo lufthavn)

Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres.¨

Etter en grundig kartlegging har Avinor utarbeidet et konsept for implementeringen av en eventuell tredje rullebane. Det er gjort nøye avveininger mellom behov for økt kapasitet på den ene siden og konsekvenser for miljø og lokalsamfunn på den andre siden, dersom det i fremtiden blir vedtatt å bygge en tredje rullebane.

- Dette vil i all hovedsak sørge for at de negative støykonsekvensene av en eventuell tredje rullebane minimeres, forteller Lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Benytter eksisterende flytraseer der det er mulig

Det operative konseptet benytter i hovedsak eksisterende traseer for å begrense flygninger over tettbebygde området.

- Den største forskjellen sammenlignet med dagens situasjon vil være antall flybevegelser, sier Hasaas.

Noen endringer vil det naturlig nok bli, og disse vil man merke best i forlengelsen av den nye rullebanen mot nord. Her vil det komme fly inn for landinger over bebyggelse på Råholt og Mogreina.

Tettstedet Sand sør for den nye rullebanen er i størst mulig grad forsøkt skjermet for flytrafikk. Dette er et område hvor det bor mange mennesker, og som hovedprinsipp vil det ikke bli avviklet ordinær trafikk sør for den nye rullebanen.

-Det vil allikevel forekomme flygninger over Sand, da det er nødvendig med reserveløsninger. I perioder hvor man eksempelvis asfalterer, driver vedlikehold eller brøyter snø, vil man måtte ha muligheten til å benytte alle rullebaneendene, sier Hasaas.

Nødvendig med utbygging

Oslo lufthavn er regulert for 79 flybevegelser (avganger og ankomster) pr. time i dag. Ved å utnytte dagens to rullebaner og den utvidede terminalen maksimalt vil det være mulig å øke kapasiteten opp mot 85-90 bevegelser. Rundt 2030 vil det, dersom trafikkprognosene slår til, være helt avgjørende å ha en tredje rullebane på plass.

Denne vil kunne håndtere 135 flybevegelser/time. Dette behovet vil i starten bare vil være der i korte perioder på morgenen og ettermiddagen, men kan etter hvert vil bre seg ut over større perioder av dagen.

- Frem til 2030 vil Avinor iverksette alle tiltak som utvider kapasiteten ved eksisterende infrastruktur - både på flyside og i terminal. Det skal investeres mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i tilpasninger og modifikasjoner på dagens flyside for å utnytte all mulig kapasitet med de to rullebanene, forklarer Hasaas.

Viktig med velfungerende knutepunkt

Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv og er en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling regionalt og nasjonalt. Det er Avinors ansvar å sørge for en infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lufthavnene.

28. mars 2017 mottok Avinor og Ullensaker kommune brev fra Samferdselsdepartementet der de ba om at arbeidet med planleggingen av en tredje rullebane på Oslo lufthavn videreføres, basert på østre alternativ.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar