Følg Oslo lufthavn

Rekordhøy kollektivandel i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn

Nyhet   •   apr 18, 2016 10:02 CEST

Kollektivandelen i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn var i 2015 nær 70 prosent. Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel.

- Avinor er en pådriver for bedre kollektivtransport og arbeider aktivt for å øke kollektivandelen gjennom en rekke målrettede tiltak som gjør det mer attraktivt å reise kollektivt til og fra Oslo Lufthavn. I 2008 vedtok Avinor et mål om 70 prosent kollektivandel i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn i 2020. Vi er allerede ved dette målet, slår lufthavndirektør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas fast.

Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel i tilbringertjenesten, og i verden for øvrig er det kun tre lufthavner som har høyere kollektivandel. Alle ligger i Japan.

Færre kjører bil
Veksten i kollektivandelen har særlig skjedd på bekostning av privatbilkjøring til og fra lufthavnen. Fra 2014 til 2015 sank bilandelen fra 27 til 22 prosent. Buss har også hatt noe nedgang. Taxi, som utgjør 4 prosent, er ikke regnet som kollektivtransport.

Økt markedsandel til NSB
Den mest markerte endringen de senere år er den økte markedsandelen til NSB. I 2007 hadde NSB en markedsandel på 7 prosent, i 2014 var den 15 prosent og i 2015 hele 21 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere frekvens og laverepris. Flytoget har ligget relativt stabilt på 35-38 prosent, men har tapt noe i konkurransen med NSB de siste to årene.

75 prosent i 2030
Innen 2030 er målet en kollektivandel på 75 prosent. Dette forutsetter omfattende bruk av virkemidler som i stor grad ligger utenfor Avinors ansvars- og myndighetsområde, herunder tilstrekkelig spor- og holdeplasskapasitet for tog, kollektivfelt på E6, nye tilbud i områder med lave kollektivandeler, prisreduksjoner, bedre samarbeid mellom fly- og kollektivselskap, samt en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten i Akershus.

Grunnlaget for målingene
Det gjennomføres to ulike undersøkelser som blant annet kartlegger tilbringertrafikk til og fra Oslo Lufthavn: Airport Service Quality –undersøkelsen (ASQ) er en global spørreundersøkelse som gjennomføres i regi av Airport Council Inter­national (ACI). Den kartlegger kundetilfredshet innen flere ulike områder, og gjennomføres nå ved ca. 300 lufthavner i verden, hvorav 10 norske. Det benyttes et standardisert spørreskjema. ASQ omfatter 700 intervjuer hvert kvartal på Oslo Lufthavn, i alt 2.800 intervjuer per år.

Avinors egen reisevaneundersøkelse (RVU) pågår kontinuerlig og omfatter om lag 50.000 intervjuer per år på Oslo Lufthavn. Både ASQ og RVU er utvalgsundersøkelser. De gir derfor litt ulike resultater mht kollektiv­andeler. RVU ga i 2015 en kollektivandel på 71,4, mens ASQ ga 69,1. Økningen i kollektivandel i 2015 var 4,6 prosentpoeng i RVU og 1,5 prosentpoeng i ASQ. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar